Ambitie

Geografische Waddeninformatie beter toegankelijk voor iedereen.

De afgelopen jaren is door de samenwerkende overheden en onderzoeksinstellingen in Nederland veel geïnvesteerd in het beschikbaar maken van allerlei kaartgerelateerde informatie zoals topologie, geologie, cultuurhistorie, ecologie, ruimtelijke ordening etc. Een deel van deze informatie is opgeslagen in de zogenaamde basisregistraties die door overheden voor allerlei doelen en taken gebruikt kan worden.

Deze kaartgebonden Waddeninformatie is van groot belang voor de informatieverstrekking aan burgers. Het kan onder andere gebruikt worden bij natuureducatie, voorlichting over beleid en beheer van natuurgebieden zoals de Waddenzee en het informeren van bezoekers over landschap, cultuur en natuur. Wij streven ernaar om deze geografische informatie beter toegankelijk te maken voor het brede publiek. Deze website bevat een DEMO-versie van de interactieve kaart. Om dit te kunnen realiseren is en wordt samenwerking gezocht met de bronhouders en uitvoeringsorganisaties van de geografische informatieservices, die op de kaart ontsloten kunnen worden voor het waddengebied.

Bij het opzetten van de kaartfunctionaliteiten op Wadden360.nl staat de burger als gebruiker centraal. Informatie over de vele aspecten van het waddenlandschap moet via internet eenvoudig en snel, 24 uur per dag gedurende zeven dagen per week vindbaar en toegankelijk zijn. De informatie kan voor computer, laptop, tablet en mobiele telefoon gebiedsdekkend en interactief ontsloten worden.

De informatie van het Waddengebied wordt op de kaart van Wadden360.nl zowel puntsgewijs als via een thematisch navigatie ontsloten. Wij streven ernaar om geografische  informatie over landschap, natuur en cultuur van het waddengebied beter te ontsluiten voor een breed publiek.

Open Data

Bij de ontwikkeling van deze website willen we het gebruik en hergebruik van Opent externe link in nieuw schermOpen Data zoveel mogelijk stimuleren.

Over ons

Het project Wadden360.nl is een samenwerkingsverband tussen Merkator, PietFeddema.nl en Screensuccess.

Merkator, www.merkator.info
Merkator GeoSpatial IT-Solutions
Merkator is een snelgroeiend GIS ICT bedrijf met 3 vestigingen in de Benelux, in de stad Groningen, Zoelmond bij Culemborg en Brussel. Merkator wil een platform bieden voor de beste GIS ICT’ers van Nederland en België die zowel bij klanten als in innovatie initiatieven (zoals de kenniskaart van Noord-Nederland) hun kennis en kunde willen aanwenden ten behoeve van de Nederlandse GIS markt. Onze klanten zijn onder andere: Arcadis, Gasunie, Kadaster, Rijkswaterstaat en Evides.

PietFeddema.nlwww.pietfeddema.nl

PietFeddema.nl

PietFeddema.nl maakt videoproducties voor bedrijven en organisaties. Zoals Trailers voor promotie op websites, films voor presentaties en voor gebruik in sociale media. Beeld en geluid spreekt mensen erg aan en nodigt uit tot beleving en bezoek.

Screensuccess, www.screensuccess.com

Screensuccess Webdesign

Screensuccess is gespecialiseerd in webdesign en grafische vormgeving. Screensuccess heeft veel ervaring in website ontwikkeling. Van eenvoudige homepage tot uitgebreide websites en e-business, compleet met open source Content Management Systemen (CMS).

Foto’s op de kaart: ©Normafotografia
www.normafotografia.nl

Video’s op de kaart: ©Piet Feddema en ©It Fryske Gea
www.pietfeddema.nl  en www.itfryskegea.nl

Gedichten op de kaart: ©Gritter
www.andledon.nl

Gebruikte bronnen kaartmateriaal:
Opent externe link in nieuw schermTopografische ondergrond Kadaster,
Opent externe link in nieuw schermBegrenzing Waddenzee Ministerie I&M,
Opent externe link in nieuw schermPDOK,
Opent externe link in nieuw schermLandschap: Lancewadplan Ministerie I&M,
Opent externe link in nieuw schermGeologie: TNO/DINO-loket.

Contact: p.feddema@chello.nl 

Copyrights 2014: Opent externe link in nieuw schermCC BY-NC 4.0

Proclaimer:
U kunt aan deze website geen rechten ontlenen. Wij proberen deze website zo goed mogelijk te onderhouden. Indien u opmerkingen over en suggesties voor de website heeft, neem dan contact op met: p.feddema@chello.nl .

Uitbreiding informatieservice

Het doel van Wadden360.nl is om de vele aspecten van het Waddenlandschap optimaal toegankelijk te maken voor het brede publiek met behulp van een gebiedsdekkende interactieve kaart. Deze website is in ontwikkeling (DEMO-versie).  Wij nodigen u uit om uw kaartgebonden informatie over het waddengebied beschikbaar te stellen op de kaart, c.q. te koppelen aan de kaart.

De kaart is zodanig opgezet dat deze als basis verder gebruikt kan worden, om de geografische informatievoorziening over het waddenlandschap, natuur, cultuur en diverse menselijke activiteiten uit te bouwen in samenwerking met markt- en overheids partijen in het waddengebied. De kaart kan op andere websites gekoppeld worden aan specifieke informatie bronnen vanuit o.a. bijvoorbeeld de Waddenparels, toeristische routes en het toeristisch-recreatief aanbod van ondernemers, organisaties en/of overheden. In overleg met organisaties en overheden kunnen de kaartfunctionaliteiten verder uitgebreid en gekoppeld worden.

Contact:

email: p.feddema@chello.nl